Ngày đăng: 08/04/2020

Mẫu đơn khởi kiện, đơn kháng cáo và mẫu đơn khác trong tố tụng dân sự

 

Đơn khởi kiện

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………

Người khởi kiện: (3)

Địa chỉ: (4)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)

Địa chỉ (6)

Số điện thoại: …………(nếu có); số fax: ……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………… (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)

Địa chỉ: (8)

Số điện thoại: ……………(nếu có); số fax: …………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)

Địa chỉ: (10)

Số điện thoại: ……………(nếu có); số fax: ………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..…………………..…….. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

Người làm chứng (nếu có) (12)

Địa chỉ: (13)

Số điện thoại: ……………(nếu có); số fax: ……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………. (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1

2

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

 

    Người khởi kiện (16)

 

Đơn kháng cáo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày….. tháng …… năm……

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1)

Người kháng cáo: (2)

Địa chỉ: (3)

Số điện thoại:………………………/Fax:

Địa chỉ thư điện tử……………………………………………..(nếu có)

Là:(4)

Kháng cáo: (5)

Lý do của việc kháng cáo:(6)

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7)

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)
…………..
NGƯỜI KHÁNG CÁO(9)

 

 

Đơn yêu cầu tòa án ra quyết định định giá tài sản

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

            ………..,ngày….. tháng …… năm………

 

ĐƠN YÊU CẦU

 TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Tòa án nhân dân(1) ………………………………

 

Họ tên người yêu cầu:

1)(2)…………………………………địa chỉ (3)………………………

Là: (4)……………………………trong vụ việc(5)……………………

……………………………………………………

2)…………………………………địa chỉ……………………..

Là…………………………………trong vụ việc………………..

……………………………………………………(nếu có)

Yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản đang tranh chấp, gồm: (6)

………………………………………………………………… ………

NGƯỜI YÊU CẦU (7)

 

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: ………………………………………)(1)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..(2)

Họ tên người yêu cầu:

1(3)………………………………………… Sinh năm:

Địa chỉ(4):

Số điện thoại:…………………………… Fax:

Địa chỉ thư điện tử:…………………………. (nếu có).

2………………………………………… Sinh năm:

Địa chỉ:

Số điện thoại:…………………………… Fax:

Địa chỉ thư điện tử:…………………………… (nếu có).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)

việc như sau:

Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:
Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:
Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:
Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6):

Thông tin khác(7):

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

……………..

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

………., ngày……tháng……năm …
NGƯỜI YÊU CẦU

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư