Cập nhật: 04/05/2020

Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị

 

Biên bản họp hội đồng quản trị, Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần,

Tải Văn Bản Về Tại Đây

 

CÔNG TY CỔ PHẦN …

————————

Số:_____/2020/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……, ngày  tháng   năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ….. giờ ngày ….. tháng …. năm 2020, CÔNG TY CỔ PHẦN ……. (mã số doanh nghiệp: ……………., có địa chỉ trụ sở chính tại …..) tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty tại trụ sở chính của Công Ty.

I.MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc…….

II.THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1.Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà …………….. – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.Thư ký cuộc họp: Ông/Bà ……………..

3.Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Ông/Bà ……………… – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông/Bà …………….. – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông/Bà……………………. – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông/Bà …………….. – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông/Bà……………………. – Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên dự họp: …. thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: …..phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II.CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị hôm nay được tiến hành hợp lệ để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc “……………………………..” của công ty với các nội dung sau:
….………………………..
III.Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã có ý kiến rằng: ……………..
IV.KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn việc……. với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1.Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;

Tổng số phiếu tán thành:.. phiếu;

2.Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành:… phiếu;

3.Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua và phê chuẩn việc ……….

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành .. . bản có giá trị ngang nhau. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Chủ tọaThư kýThành viên HĐQT

Có thể bạn quan tâm:
Tư Vấn Pháp Luật Qua Zalo, Email, Messenger
Dịch Vụ Luật Sư Tranh Tụng Tại Tòa Án

Chi tiết vui lòng liên hệ:
 
CÔNG TY LUẬT SÓNG HỒNG
 
Địa chỉ: Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Luật Sóng Hồng
Dịch vụ luật sư